Důležité shromáždění vlastníků bytových jednotek

03.05.2016 12:30

Dne 24. května 2016 od 18.00 hodin v sále SBD Zvonková, Praha 10

Prezence od 17.30 hodin

Program*:

  1. Zahájení, volba mandátové a volební komise
  2. Zpráva revizora SVJ k činnosti výboru SVJ a hospodaření s prostředky členů za dobu od 1.1.2015 do 30.4.2016 s důrazem na problém s ustavením nového výboru
  3. Návrh na změnu Stanov SVJ pro dům 2595-2602 Práčská, Praha
  4. Schválení roční závěrky roku 2015 vč. čerpání prostředků z fondu oprav
  5. Plán na rok 2016 vč. upraveného rozpočtu – upřesnění z minulého Shromáždění z důvodu nutných oprav úniku plynu v domě a některých bytech – podíl vlastníků na financování akce
  6. Vyúčtování záloh vlastníků jednotek na služby v roce 2015 a předání nového rozpisu úhrad (účast je důležitá s ohledem na změny cen médií) vč. srovnávací tabulky spotřeby studené a teplé vody, tepla, energie.
  7. Volba nového výboru a revizora společenství pro nové volební období 2016 - 2021
  8. Usnesení a závěr
 
Dovolujeme si vás upozornit, že vaše účast je velice nutná!
 
Pokud Vám v účasti brání důležité překážky, pak využijte možnosti udělit jiné osobě písemnou plnou moc s tím, že Váš podpis nemusí být úředně ověřen.

----------------------------------------------------------

* Program schůze je průbežně aktualizován.