Shromáždění Společenství vlastníků pro dům 2595-2602, Práčská, Praha dne 24.5.2022

06.05.2022 16:41

Dne 24. května 2022 od 18.00 hodin v sále SBD Zahradní Město, Zvonková 3048/2, Praha 10

Prezence od 17.30 hodin

Program:

  1. Zahájení, volba komisí a přivítání zástupce fy TECHEM(vodoměry), fy KELCOM (kamery, čipy, zvonky)
  2. Výsledky hlasování per rollam z prosince 2021
  3. Hodnocení akcí SVJ zfondu oprav - rok 2020 až duben 2022
  4. Vyúčtování záloh na služby za rok 2021, platební kázeň vlastníků bytů
  5. Volba výboru SVJ
  6. Návrh na usnesení, hlasování o návrhu usnesení a závěr
 
Pokud se nemůžete zvážných důvodů zúčastnit, dejte plnou moc vašemu sousedovi či  známému. Kdispozici vám jsou též Ing. Petr Brandejs a M. Suchanová (2595), J. Dolejšía P. Syrový(2596), RNDr. L. Krupková a Mgr. M. Čermák(2597), T. Petrik a Mgr. M.Gallas (2598), J. Kroupováa I. Petrů(2599), T.Zajíček a M. Čermáková (2601), Ing. M. Netuhová a B. Kotlíková (2602).
 
 

Na vaši účast se těší: Milena Čermáková za AMC daně-účto, Jana Vávrová – revizorka SVJ, Mirek Čermák – správa domu