Pozvánka Na Shromáždění Společenství vlastníků pro dům 2595-2602, Práčská, Praha dne 28.2.2017

07.01.2017 13:30

Dne 28. února 2017 od 18.00 hodin v sále SBD Zahradní Město, Zvonková 3048/2, Praha 10

Prezence od 17.30 hodin

Program*:

  1. Zahájení schůze, volba předsedajících a pracovních orgánů shromáždění (mandátová, volební a návrhová komise)
  2. Zpráva o činnosti výboru od června 2016
  3. Návrh plánu akcí na rok 2017 včetně návrhu rozpočtu, hodnocení práce správy domu s porovnáním jiných správců
  4. Revizní zpráva o hospodaření a činnosti SVJ za rok 2016, čerpání investic z Fondu oprav (dlouhodobé zálohy)
  5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2016 (rozvaha, výsledovka)
  6. Odvolání současného výboru a volba nového výboru, včetně revizora společenství pro nové volební období 2017 - 2022, správa domu
  7. Určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, případně rozhodnutí o její změně, schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti
  8. Návrh na změnu Stanov SVJ pro dům 2595-2602 Práčská, Praha
  9. Usnesení (návrh a schválení po diskuzi)
  10. Závěr Shromáždění

----------------------------------------------------------

* Program schůze je průbežně aktualizován.