Shromáždění vlastníků bytových jednotek v březnu 2016

28.02.2016 11:30

Dne 22. března 2016 od 18.00 hodin v sále SBD Zvonková, Praha 10

Prezence od 17.30 hodin

Program*:

  1. Zahájení schůze, volba předsedajících a pracovních orgánů shromáždění (mandátová a návrhová komise)
  2. Zpráva o činnosti výboru a o hospodaření SVJ za rok 2015, investice z Fondu oprav (dlouhodobé zálohy)
  3. Schválení účetní závěrky za rok 2015 (rozvaha, výsledovka)
  4. Plán na rok 2016 (vč. chodníčků z Práčské)
  5. Rozpočet na rok 2016
  6. Volba nového výboru (prodloužení funkčního období na nové volební období)
  7. Usnesení (návrh a schválení po diskuzi)
  8. Závěr Shromáždění

----------------------------------------------------------

* Program schůze je průbežně aktualizován.