Upozornění na povinnost vlastníka při pronájmu bytu

14.03.2020 18:30

UPOZORŇUJEME vlastníky jednotek na povinnosti, které s pronájmem souvisí. Vlastník jednotky je povinen oznámit bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

Jste-li vlastník – prosím, otevřete přílohu.

Hezký den a hlavně pevné zdraví.

Milena Čermáková, statutární orgán
Miroslav Čermák, správa domu