O bydlení...

Zde si Vám dovolujeme přinášet informace z jiných oblastí, než je náš dům. Jsou to však vždy důležité informace pro Váš život nebo Vaše finance.

Jak snížit poplatky za SIPO a co dělat, když jeho majitel zemře

Využíváte pro platby SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva)? V mnoha ohledech je výhodné a přináší jednoduchost v tom, že všechny poplatky máte každý měsíc včas uhrazené a nemusíte se o ně víc starat. Tento článek (odkaz na portál iDNES.cz) vám poradí co dělat v těchto situacích:

 • Jak zrušit poplatek za SIPO?
 • Jak SIPO zrušit?
 • Co dělat, když majitel zemře.
 

Otázka výše příspěvku na správu nemovitosti – podle podílů nebo na každou jednotku stejně ?

V odborné veřejnosti existují rozdílná stanoviska, zda ustanoveni § 1180 odst. 2 NOZ (dále jen „NOZ“) je, či není donucující (kogentní) povahy a zda se podle něj musí postupovat v případě, kdy jednotky vznikly přede dnem nabytí účinnosti NOZ. V současné době se většinou dospívá k závěru, že dispozitivnost celého § 1180 NOZ je dána dikcí úvodu první věty § 1180 odst. 1 („Nebylo-li určeno jinak….).

Z hlediska tohoto závěru se pak dovozuje, že v případě jednotek vzniklých před 1. 1. 2014 podle zákona o vlastnictví bytů by bylo možné tohoto ustanovení § 1180 odst. 2 NOZ použit jedině v případě, že by s tím formou písemné dohody uzavřené podle § 1169 odst. 2 NOZ souhlasili všichni vlastnici jednotek, protože by se jednalo o změnu, která by se dotýkala

dosavadních prav a povinnosti všech vlastníků jednotek. Podle ZOVB se totiž příspěvky na správu domu a pozemku ve všech jejich složkách (tedy rovněž pokud jde o odměny členů statutárního organu) určovaly výlučně v poměru podle velikosti podílů na společných částech domu (pokud se všichni vlastnici jednotek nedohodli podle § 15 odst. 1 ZOVB věty druhé jinak).

Pokud nebyla sjednána uvedená dohoda, platilo přímo ze zákona (a ve stanovách SVJ nemohlo být odchylně řešení, protože se v tomto směru nemohly ani stanovy, ani prohlášeni vlastníka budovy od tohoto zákonného principu odchýlit), a platí i nadále pro vlastnictví jednotek vzniklých před 1. 1. 2014, že se výše příspěvků jednotlivých vlastníků jednotek (včetně příspěvků týkajících se odměn členů statutárního orgánu) určovala v poměru podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

 

Případnou změnu by nemohlo schvalovat shromáždění, nýbrž by muselo dojít ke shora uváděné dohodě všech vlastníků jednotek podle § 1169 odst. 2 NOZ.

 

Prozatím není k dispozici judikatura k nové právní úpravě, nelze tedy jednoznačně uvést, zda budou soudy v této záležitosti uplatňovat uvedené stanovisko, či stanovisko jiné.

 

JUDr. Jiří Čap, advokát, mpř. SČMBD

Společenství vlastníků jednotek

vyšlo 20. března 2015 v časopise Společenství vlastníků jednotek aktuálně

Důležité nařízení vlády č.366/2013

Vzhledem k vydání nového Občanského zákoníku připravila předsedkyně SVJ P7 paní Milena Čermáková důležitý souhrn změn týkajících se záležitostí s bytovým vlastnictvím. Než proběhne v březnu 2014 shromáždění Společenství vlastníků jednotek, tak vám doporučuje se seznámit s tímto dokumentem, kde se budou schvalovat nové STANOVY v návaznosti na nový Občanský zákoník. 

Co se dozvíte?

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Toto nařízení upravuje
  a) způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce,
  b) části nemovité věci, které jsou společné,
  c) podrobnosti o činnostech týkající se správy domu a pozemku.
 2. Ustanovení toho nařízení týkající se bytu platí také pro nebytový prostor.

ČÁST DRUHÁ - ZPŮSOB VÝPOČTU PODLAHOVÉ PLOCHY

ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÉ ČÁSTI NEMOVITÉ VĚCI

ČÁST ČTVRTÁ - PODROBNOSTI O ČINNOSTECH TYKAJICICH SE SPRÁVY DOMU A POZEMKU

To vše se dozvíte v přiloženém dokumentu, které nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2014.

REFERENCE O SPOLUPRÁCI se společností Elektroservis Liberec s.r.o.

S firmou Elektroservis Liberec s.r.o., se sídlem Českodubská 133, Osečná, IČ: 49099795, jsme spolupracovali v rámci rekonstrukce kompletní elektroinstalace v panelových domech ul. Práčská, vchody č. p. 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2601, 2602.  Firmu jsme zvolili na základě výběrového řízení.

Odborní pracovníci společnosti Elektroservis Liberec zpracovali na základě osobních prohlídek, stavu elektroinstalace a na základě našich přání a požadavků nejvhodnější technické řešení pro rekonstrukci elektroinstalace.  V rámci příprav a samotné realizace jsme velmi ocenili individuální přístup a ochotu pracovníků v případě plnění našich požadavků a přání.

Firma Elektroservis Liberec provedla odbornou rekonstrukci následujících zařízení:

 • elektrického zařízení hlavního domovního vedení,
 • patrových rozváděčů pro měření spotřeby el. energie,
 • hlavních kabelových vývodů pro bytové jednotky,
 • společných prostor bytových domů (vč. osvětlení).

Součástí dodávky rovněž bylo:

 • vyřízení administrativních požadavků za vlastníky bytů, v rámci nové přihlášky k odběru el. energie u stávajících dodavatelů elektrické energie,
 • provedení revizí kompletní elektroinstalace,
 • vypracování dokumentace skutečného provedení.

S uspokojením můžeme prohlásit,  že vzájemná spolupráce s firmou Elektroservis Liberec s.r.o. proběhla úspěšně.  Zadané práce byly splněny včas, kvalitně a na profesionální úrovni.  Oceňujeme individuální přístup a ochotu ke vzájemné spolupráci. Firmu můžeme doporučit i ostatním společnostem a společenstvím vlastníků jednotek či bytovým družstvům.